پندینگ8

«...»
 
---------------------------------------------
 
«تا کی صبوح و شکر خواب بامداد؟
هشیار گرد دمی که گذشت اختیار عمر!»
 
---------------------------------------------

«گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست...»

 ولی اصلش این بود:
«ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده ی دلدار بیار
نکته ی روح فزا از دهن دوست بگو
نامه ی خوش خبر از عالم اسرار بیار»
 
 
*پ.ن: صبا هم شیطان شده است تازگی ها! پیش دستی می کند!

/ 0 نظر / 25 بازدید