پندینگ13

«دردم از یار است و درمان نیز هم
دل فدای او شد و جان نیز هم
اینکه می گویند آن خوشتر ز حسن
 یار ما این دارد و آن نیز هم!
دوستان در پرده می گویم سخن
گفته خواهد شد بدستان نیز هم
چون سر آمد دولت شب های وصل
بگذرد ایام هجران نیز هم...»
 
----------------------------------

 «نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی!

گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی»


-----------------------------------

نه تنها «به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد» بلکه «بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی/ مقبول طبع مردم صاحب نظر شود!»

/ 0 نظر / 11 بازدید