پندینگ1

«آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟»
....
 «گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید»

----------------------------------------------------------------------

پ.ن:   ...pending

/ 0 نظر / 5 بازدید